Građa za povijest školstva

Izabrana građa za povijest školstva Hrvatske u 18. i 19. stoljeću

Od protomodernizacije do modernizacije školstva u Hrvatskoj. Sv. I.-III.

 U okviru znanstvenoistraživačkoga rada na projektu istraživači projekta pripremaju tri opsežne knjige građe za povijest školstva.

Knjige će sadržavati odabranu i kritički analiziranu građu za koju će temeljem opsežnoga arhivskoga istraživanja biti procijenjeno da predstavlja dokumente od ključnoga utjecaja na razvoj školstva u Hrvatskoj te dokumente koji reflektiraju realne mogućnosti provedbe zakonodavnih i normativnih akata. Odabrana građa bit će transliterirana i prevedena na hrvatski jezik (za dokumente izvorno pisane na latinskom i njemačkom jeziku), opremljena komentarima u znanstvenom aparatu te analizirana interdisciplinarnim pristupom u opsežnoj uvodnoj studiji.

 

Građa je tematski  obrađena u tri zasebna sveska:

 

Svezak I. Zakonodavni okvir 

 

Naslovna_knjiga1Preuzimanje knjige Od protomodernizacije do modernizacije školstva u Hrvatskoj I.: Zakonodavni okvir (prir. I. Horbec, M. Matasović, V. Švoger (Hrvatski institut za povijest, 2007), ISBN 978-953-7840-59-4

 

Modernizacija školstva kao državnoga sustava ne može se objasniti bez poznavanja školskih reformi na razini cijele Monarhije jer su gotovo svi reformski zahvati u Hrvatskoj bili uz manje ili veće modifikacije preslika reformskih zahvata iniciranih iz središta Monarhije. Stoga će ovaj svezak obuhvaćati glavne zakonske akte koji su pružili zakonski temelj oblikovanju školskoga sustava uz komparativnu analizu školstva u Monarhiji te usporedbu s austrijskim i mađarskim školskim zakonodavstvom. S obzirom da je pitanje školstva tijekom 18. i 19. stoljeća bila česta tema rasprava, među građu ovoga sveska bit će uvršteni i još neobjavljeni idejni prijedlozi reformi koji nisu provedeni u praksi, ali su dali važan poticaj reformskim zahvatima. Od značajnijih reformskih dokumenata koji će biti prevedeni i analizirani u ovome svesku svakako valja spomenuti Ratio educationis totiusque Rei Literariae per Regnum Hungariae et Provincias eidem adnexas (1777.), prvi sveobuhvatni normativni akt na polju školstva u Zemljama Krune Svetoga Stjepana koji je obilježio formiranje državnoga školstva na civilnim prostorima istočnoga dijela Habsburške Monarhije i koji će u ovome djelu prvi puta biti detaljnije obrađen na hrvatskome jeziku. Nadalje, ovaj će svezak obuhvatiti i prijevod Općega školskoga reda (Allgemeine Schulordnung, 1774.) koji je prethodio Ratio educationis te se primijenjivao u zapadnome dijelu Habsburške Monarhije i u Vojnoj krajini, ali i niz reformskih dokumenata ključnih razdoblja koja su definirali povijest školstva – osobito razdoblja 1848.-1849. i razdoblja Mažuranićeve reforme školstva.

Koordinatori rada na svesku i urednici: dr. sc. Ivana Horbec, dr. sc. Maja Matasović i dr. sc. Vlasta Švoger.

Suradnici u pripremi dokumenata: Zrinko Novosel i Ana Oreški

Recenzenti: dr. sc. Štefka Batinić, dr. sc. Dinko Župan

Sadržaj:

Ivana Horbec – Maja Matasović – Vlasta Švoger, Zakonodavni okvir stvaranja modernoga školstva u Hrvatskoj (18. i 19. stoljeće)
GRAĐA
Opći školski red za njemačke normalne, glavne i trivijalne škole (1774.) / Vlasta Švoger, Ivana Horbec
Sustav obrazovanja i cjelokupnog školstva za Ugarsko Kraljevstvo i njemu pridružene zemlje (1777.) / Maja Matasović
Sustav početnih škola (1845.) / Vlasta Švoger, Zrinko Novosel
Nacrt temeljnih načela javne nastave u Austriji (1848.) / Vlasta Švoger
Nacrt ustroja gimnazija i realnih škola u Austriji (1849.) / Vlasta Švoger
I. Plan za gimnazije
II. Plan za realne škole
Zakon 14. svibnja 1869. kojim se ustanovljuju načela nastave za pučke škole i Zakon 2. svibnja 1883. kojim se preinačuju neke ustanove zakona 14. svibnja / Vlasta Švoger, Zrinko Novosel
Propis o nastavi u pučkih učionah vojne Krajine (1871.) / Vlasta Švoger, Zrinko Novosel
Zakon od 14. listopada 1874. ob ustroju pučkih školah i preparandijah za pučko učiteljstvo u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji / Vlasta Švoger, Zrinko Novosel
Zakonski članak sabora kraljevinah Dalmacije, Hrvatske i Slavonije od 5. siečnja 1874., ob ustrojstvu sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu/ Vlasta Švoger, Zrinko Novosel
Zakon od 31. listopada 1888. ob ustroju pučke nastave i obrazovanja pučkih učitelja u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji/ Vlasta Švoger, Zrinko Novosel

 

 

Svezak 2. Idejni prijedlozi za reformu obrazovnih ustanova  Hrvatske i Slavonije 

Svezak će obuhvaćati znanstvenu analizu najznačajnijih idejnih prijedloga za reformu školstva ključnih za  za oblikovanje školskoga zakonodavstva i mreže škola na području Hrvatske i Slavonije. Objavljena građa izabrana je temeljem opsežnih istraživanja u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu i Mađarskom državnom arhivu u Budimpešti.

Koordinatori rada na svesku i urednicidr. sc. Ivana Horbec i dr. sc. Vlasta Švoger

Suradnici u pripremi dokumenataMislav Gregl i dr. sc. Milan Vrbanus

Svezak će biti objavljen u digitalnoj verziji krajem 2017. godine na mrežnim stranicama projekta, na mrežnim stranicama Hrvatskoga instituta za povijest  te na profilu projekta održavanim na portalu Academia.edu 

 

Svezak 3. Školske spomenice.

Pri izradi ovoga sveska planirano je “case-study” istraživanje. Uz odabir određenoga broja obrazovnih ustanova, različitih po tipu, kategoriji i teritorijalnoj pripadnosti u ovom će se svesku temeljem sačuvanih izvještaja i spomenica pojedinih obrazovnih ustanova analizirati “pogled odozdo” na zakonski i institucionalni okvir školskoga sustava te realne mogućnosti provedbe pojedinih zakonskih rješenja.

Autori sveska: dr. sc. Dinko Župan, dr. sc. Branko Ostajmer.

Svezak će biti objavljen u digitalnoj verziji početkom 2018. godine na mrežnim stranicama projekta, na mrežnim stranicama Hrvatskoga instituta za povijest  te na profilu projekta održavanim na portalu Academia.edu