Potencijalni korisnici rezultata

Potencijalne korisnike rezultata istraživanja u okviru projekta vidimo među istraživačima povijesti, osobito povijesti školstva i institucionalne povijesti, potom među istraživačima genealogije, stručnjacima edukacijskih znanosti, pravnicima i pravnim povjesničarima te osobito sociolozima, budući da je za razumijevanje razvoja društva i socijalizacije nužno i poznavanje djelovanja i utjecaja sustava obrazovanja. Smatramo da će ovo istraživanje predstavljati važan korak prema komparativnom i interdisciplinarnom pristupu povijesti školstva u Hrvatskoj te da će pridonijeti prihvaćanju novih metodoloških obrazaca u istraživanju povijesti školstva te na temelju sustavnoga istraživanja pružiti osnovne smjernice, ali i nezaobilazan izvor za izradu kompleksnije sinteze povijesti školstva u Hrvatskoj, pri čemu će i uvodne studije u planiranim knjigama građe pružiti okvir za daljnju znanstvenu analizu i razradu niza specifičnih tema povijesti školstva. Nadamo se da ćemo doktorskom radionicom, javno dostupnim internetskim bazama, interaktivnom kartom obrazovnih ustanova i redovnim ažuriranjem web stranica projekta popularizirati istraživanje i pojedine teme povijesti školstva. Nadalje, predložena internetska baza studenata na visokoškolskim ustanovama Monarhije bit će temelj za analizu intelektualnih transfera i vertikalnih socijalnih uspona tijekom ključnoga razdoblja modernoga društva u hrvatskim zemljama.

Projekt ima velik potencijal suradnje s inozemnim znanstvenicima, osobito znanstvenicima iz zemalja sljednica bivše Habsburške Monarhije, čija istraživanja pokazuju da je povijest školstva Hrvatske integralan dio njihovih interesa budući da je i stvaranje državne mreže obrazovnih institucija snažno isprepleteno s lokalnim utjecajima i inicijativama. Nadalje, pojedini aspekti i teme istraživanja ovoga projekta – kao što su, na primjer političke i društvene silnice povezane s ideologizacijom školstva, školstvo kao sredstvo formiranja identiteta te pojedini intelektualni, socijalni, rodni i kulturno-antropološki aspekti školstva – predstavljaju opće teme razvoja europskoga i svjetskoga školstva te pružaju mogućnost komparativnoga pristupa proučavanju školstva u Hrvatskoj u kontekstu europskoga i osobito srednjoeuropskoga iskustva. Stoga je jedan od važnih ciljeva predloženoga projekta da se provođenjem temeljnih istraživanja stvore preduvjeti za uključivanje s navedenim temama u međunarodno financirane projekte, pri čemu će izbor teme ovisiti prvenstveno o propozicijama postojećih natječaja. Tim suradnika na ovome projektu svakako je sposoban i zainteresiran priključiti se na taj način međunarodnim istraživanjima povijesti školstva. Putem uspostave nužnih kontakata suradnika tijekom sudjelovanja na znanstvenim skupovima u inozemstvu i putem organizacije međunarodnoga skupa u Zagrebu nadamo se stvoriti preduvjete za širenje međunarodne suradnje.