Dr. sc. Robert Skenderović, viši znanstveni suradnik

Skend

Dr. sc. Robert Skenderović

Robert Skenderović je rođen 14. svibnja 1972. u Zagrebu. Diplomirao je filozofiju i povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1997. Od siječnja 1998. radi u Hrvatskom institutu za povijest, u Podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu. Godine 2002. stekao je naslov magistra znanosti na Odsjeku povijesti, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Naslov magistarskog rada bio je „Stanovništvo Požege 1699.-1781. na temelju matičnih knjiga“. Na istome fakultetu 2005. godine je obranio doktorsku disertaciju pod naslovom „Utjecaj terezijanskih reformi na demografski razvoj slavonskog Provincijala“. Godine 2007. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, a 2012. u zvanje višeg znanstvenog suradnika.

Godine 2014. bio je organizacijski tajnik međunarodnog znanstvenog skupa „Franz Vaniček i vojnokrajiška historiografija“ (Slavonski Brod). Godine 2008. bio je organizacijski tajnik međunarodnog znanstvenog skupa „Identitet bačkih Hrvata“ (Zagreb). Od 2001. do danas član je uredništva časopisa Scrinia Slavonica. Od 2007. do 2013. godine bio je suradnik projekta „Društvena i gospodarska povijest Slavonije od 1699. do 1868.: putevi modernizacije“. Objavio je jednu autorsku knjigu i dva srednjoškolska udžbenika, uredio je jedan zbornik radova i objavio više od trideset radova o povijesti Crkve, povijesnoj demografiji i kulturnoj povijesti u časopisima s međunarodnom recenzijom i recenziranim knjigama. Središnje teme njegova istraživanja jesu crkvena povijest, povijesna demografija i kulturna povijest u Hrvatskoj u razdoblju 18. i 19. stoljeća. Sudjelovao je u oko četrdeset nacionalnih te u sedam međunarodnih znanstvenih skupova i održao brojna predavanja i promocije historiografskih radova.

Od akademske godine 1998./99. do 2003./04. bio je asistent u kolegiju „Metodologija nastave povijesti“ na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U razdoblju akademske godine 2010./11. i 2011./2012. predavao je na kolegiju „Novovjekovne civilizacije“ na studiju povijesti Hrvatskog katoličko sveučilišta u Zagrebu. Od 2008. do 2010. bio je član hrvatske državne delegacije u Međunarodnoj organizaciji Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research. Bio je također uključen u nekoliko obrazovnih projekata u suradnji s JUSP Jasenovac, Nansen dialog centrom –Osijek i Anne Frank House (Nizozemska).

Godine 2001. dobio je austrijsku stipendiju ÖAD, a 2005. godine stipendiju mađarske vlade. Od 2011. do 2014. godine bio je predsjednik Znanstvenog vijeća Hrvatskog instituta za povijest.

Kao član istraživačke grupe Robert Skenderović provodi arhivska istraživanja u fondovima Hrvatskog kraljevskog vijeća i u Školskom direktoratu. Također, sudjeluje u izradi baze učitelje te na ostalim zajedničkim projektnim aktivnostima. Istražuje teme vezane uz osnovne škole i gimnazije u 18. stoljeću.

Cjelovita bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=225601

Izbor iz bibliografije:

  1. Najstarija matična knjiga brodske župe Presvetog Trojstva (1701.-1735.), Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod, 2012. (autorska knjiga)
  2. „Demografska gibanja“, u: U potrazi za mirom i blagostanjem, hrvatske zemlje u 18. stoljeću (ur. Lovorka Čoralić), Matica hrvatska, Zagreb, 2013., 53.-68.
  3. „Bunjevački i dalmatinski identitet u ugarskom Podunavlju u razdoblju od 17. do 19. stoljeća“; u: Bunjevci u vremenskom i prostornom kontekstu (Zagreb, 2014.), 273.-282.
  4. „Oblikovanje bunjevačkog političkog identiteta u Bačkoj tijekom druge polovine 19. stoljeća“, Časopis za suvremenu povijest 44 br. 1 (2012), 137-160
  5. „The franciscan monastery of St. Francis’s wounds in Buda – a cultural center for the Croats in Hungarian Danube Region during the 18th century“, Review of Croatian History 7, br. 1 (2011), 235-250.
  6. „Cultural and spiritual regional heritage: A model for Intercultural Education“ in: Educational Challenges in multicultural communities (ur. Anđelka Perko, Vesnica Mlinarević), Osijek, 2009, 195-206

Predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima (izbor):

  1. The Autarchy of the Military Border System in the works of Franz Vaniček“, Franz Vaniček and the Historiography of the Military Border , (Slavonski Brod , 2014)
  2. „Religious condition and the ethnic coexistence of hungarian and croatian Catholics in the Hungarian Danube Region during the 18th century“, Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara: ustanove, društvo gospodarstvo i kultura – A magyar-horvát együttélés fordulóponjai: intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra (Budapest, Hungary, 2014).
  3. “Cultural and Spiritual Heritage in the Region – model for intercultural edutaciton“, Izazovi obrazovanja u multikulturalnim sredinama – Educational challenges in multicultural communities (Osijek, 2007).
  4. “Die an österreichischen Hochschulen ausgebildeten Studenten aus Slawonien und Syrmien im 18. und 19. Jahrhundert”, Peregrinatio Academica in den Ländern der Stephanskrone, (Vienna, Austria, 2006).