Dr. sc. Maja Matasović, znanstvena suradnica

Dr. sc. Maja Matasović

Dr. sc. Maja Matasović

Maja Matasović (r. Rupnik) rođena je u Zagrebu 1979. g. Diplomirala je klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2002., gdje je 2011. g. i doktorirala na poslijediplomskom znanstvenom studiju lingvistike s temom Analiza najstarijih latinskih posuđenica u hrvatskom u kontekstu ranih kontakata Romana i Slavena.

Od 2002. g. kao vanjski suradnik radi na Odjelu za hrvatski latinitet na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Drži izborne kolegije iz grčke i rimske civilizacije, kazališta te starolatinskog jezika na preddiplomskom studiju latinskog jezika, kao i kolegij Hrvatski humanistički ep na diplomskom studiju hrvatskog latiniteta.

Od 2004. zaposlena je na Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu. Surađivala je na raznim projektima financiranim od strane Ministarstva znanosti Republike Hrvatske: Kanonske vizitacije Senjske i Modruške ili Krbavske biskupije; Percepcija Turaka u hrvatskoj latinističkoj historiografiji 16. i 17. st. te Civilna Hrvatska ranog novovjekovlja: društveno-kulturno-politički odnosi. Trenutačno radi na mjestu zanstvenog suradnika i voditeljica je Odjela za hrvatsku latinističku historiografiju.

Područja znanstvenog istraživanja uključuju joj, između ostalog, grčko kazalište te grčku i latinsku lingvistiku. Glavno joj je polje rada odnos Katoličke crkve i naroda u 18. stoljeću. Neki od objavljenih radova su joj transkripcija, prijevod i komentari Zapisnika franjevačkog samostana u Našicama za razdoblje od 1739. – 1820. g. (u suradnji s drugim suradnicima na projektu), kao i znanstveni članci u kojima se obrađuje obrazovanje katoličkih svećenika i katoličkog puka u 18. stoljeću u Senjskoj biskupiji.

Sudjelovala je na raznim međunarodnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj, Irskoj, Italiji, Austriji i Slovačkoj.

Tečno govori engleski, dobro se služi latinskim, starogrčkim, njemačkim i francuskim jezikom, a pasivno poznaje talijanski, španjolski, nizozemski i novogrčki jezik.

U okviru projekta provodi arhivska istraživanja na fondovima Školskoga ravnateljstva i Ugarskoga namjesničkoga vijeća te istraživanja matrikula visokoškolskih ustanova. Sudjeluje u izradi baze podataka studenata i u pripremi prvoga sveska građe za povijest školstva, kao i u ostalim zajedničkim aktivnostima na projektu. Nadalje, istražuje utjecaj Katoličke crkve na organizaciju školstva osobito u kontekstu katoličke obnove nakon Tridentskoga koncila i u odnosu na sekularizaciju školstva.

 

Cjelovita bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=261915

Izbor iz bibliografije:

  1. Eshil: Orestija (ed. Maja Matasović), Latina et Graeca, Zagreb, 2008.
  2. Zapisnik Franjevačkog samostana u Našicama, knjiga I (1739.-1787.) (eds. Demo, Šime; Matasović-Rupnik, Maja; Tvrtković, Tamara; Vrbanus, Milan), Hrvatski institut za povijest – Hrvatski institut za povijest: Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje – Zavičajni muzej Našice, Našice – Slavonski Brod – Zagreb, 2010.
  3. Zapisnik Franjevačkog samostana u Našicama, knjiga II (1788.-1820.) (ur Demo, Šime; Gregl, Mislav; Matasović-Rupnik, Maja; Tvrtković, Tamara; Vrbanus, Milan), Hrvatski institut za povijest – Hrvatski institut za povijest: Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje – Zavičajni muzej Našice, Našice – Slavonski Brod – Zagreb, 2012.
  4. “Case Assignment in Classical Greek” u: New Applications of Role and Reference Grammar: Diachrony, Grammaticalization, Romance Languages, Rolf Kailuweit et alii (ur.), Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, 2008., 146-156.
  5. “Svećenici između latinskog i hrvatskog jezika (17-19. st.)”in: Language policy and language reality, Jagoda Granić (ed.), Hrvatsko društvo za primjenjenu lingvistiku, Zagreb, 2009., 51-60.
  6. Ad maiorem Dei gloriam … I. dio: Vjerske knjige među svećenicima Senjsko-modruške biskupije polovicom 18. stoljeća”, Povijesni prilozi 36, 2009., 129-150.
  7. Ad maiorem Dei gloriam … II. dio: Obrazovanje u vjeri naroda Senjsko-modruške biskupije polovicom 18. stoljeća”, Povijesni prilozi 38, 2010., 183-212.